Vedette Incognito is een handelsmerk van JVI Cycling B.V.
Geregistreerd in Nederland onder KvK nummer: 71867880
BTW nr: NL858880805B01
Adres: Bayershoffweg 61, 1852BA, Heiloo

Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Vedette Incognito streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Vedette Incognito echter niet verplicht.
De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 14 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te maken en te versturen naar sales@vedette-incognito.cc.

Uw order annulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen.
Indien u de geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Vedette Incognito het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen. Indien de bestelling later wordt geannuleerd is Vedette Incognito gerechtigd €4,95 aan administratiekosten in rekening te brengen.

Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. De verzendkosten staan duidelijk vermeld in de winkelwagen en op de afrekenpagina.

Zichttermijn
Voor zover niet anders is aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 30 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een email te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 werkdagen worden geretourneerd (inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending). U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Er bestaat geen recht op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling is geopend en/of niet in de originele verpakking geretourneerd. Na het verstrijken van de zichttermijn van 30 dagen wordt de koopovereenkomst een feit.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Vedette Incognito verschuldigd is, heeft voldaan.

Aansprakelijkheid tijdens verzending
Uw verzending wordt verzekerd verstuurd. Mocht zich een probleem voordoen tijdens verzending, dan horen wij dit graag en zullen wij een klacht indienen bij MyParcel/Post NL.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij vedette-incognito.cc, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Vedette Incognito. Vedette Incognito houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie hiervoor ook onze Privacy Policy. Vedette Incognito respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Garantie
Vedette Incognito garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

Overeenkomst
Vedette Incognito behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de site van Vedette Incognito gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de website van Vedette Incognito zonder onze toestemming hiervoor.

Retourneren en omruilen van artikelen
Indien u een product wilt ruilen of retourneren, verzoeken wij u daartoe een e-mail te maken en te versturen naar info@vedette-incognito.cc. met het onderwerp ‘Retourzending’. We zullen u verzend- / adresinformatie geven etc. De kleding moet ongebruikt, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking zijn. De verzendkosten (€5,95 voor verzending vanuit Nederland) zijn voor eigen rekening.

Voor retourneren en/of ruilingen gelden enkele voorwaarden:
· De wettelijke zichttermijn bedraagt 14 dagen, onze zichttermijn bedraagt 30 dagen om u de tijd te gunnen goed over uw aankoop na te denken. U dient bij een retour uw product binnen 30 dagen aan te melden volgens bovenstaande procedure.
U dient er zorg voor te dragen dat uiterlijk binnen 30 dagen na het aankoopmoment de order is bezorgd. Als uw order niet binnen 30 dagen retour is ontvangen beschouwen wij de koop alsnog als gesloten en wordt de aankoop onomkeerbaar.

· Als er zich bijzondere situaties voordoen waardoor u onmogelijk uw product kunt retourneren terwijl u dat wel wilt dient u dit binnen 30 werkdagen na ontvangst bij ons te melden. Wij zullen dan per situatie afwijkende afspraken overwegen. Vedette Incognito is hiertoe niet verplicht.

· De te ruilen artikelen dienen nog in originele staat van verzending te zijn en in originele verpakking(en) te worden geretourneerd.

De artikelen, die voor retour gemeld zijn, moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 28 dagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn. Vedette Incognito accepteert uitsluitend retourzendingen die op de hierboven beschreven wijze zijn aangemeld en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het/de artikel(en) per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retourzendingen door ons worden gecrediteerd middels een terugbetaling via een betaalmiddel dat gelijk is aan het oorspronkelijke betaalmiddel waarmee het order bedrag is voldaan.

Klachten
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij Vedette Incognito heeft aangekocht. Neemt u dan zo snel mogelijk contact op door een e-mail te maken en te versturen naar info@vedette-incognito.cc.
De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Overmacht
Vedette Incognito heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Vedette Incognito gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze AVW klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te maken en te versturen naar info@vedette-incognito.cc.